گواهینامه SSL

CERTUM Commercial SSL

گواهینامه اس اس ال شرکت Certum
مناسب دامنه های ملی و نام های شامل تحریم

Sectigo PositiveSSL

گواهینامه اس اس ال شرکت Comodo
مناسب دامنه های بین المللی